TwitterGoogle BookmarksPinterest

Predajný systém Gadtours, s.r.o. predstavuje informačný systém Gadtours, s.r.o. dostupný objednávateľovi v cestovnej kancelárii, prostredníctvom ktorého objednávateľ vytvára objednávku (návrh zmluvy o obstaraní zájazdu) a v ktorom sa uchovávajú osobné údaje objednávateľa a iné nevyhnutné informácie na zabezpečenie zmluvných, resp. predzmluvných plnení vyplývajúcich zo  zmluvy o obstaraní zájazdu.

Prevádzkovateľom tohto informačného systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) je Gadtours, s.r.o..

Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie a poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb a plnení povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zoznam osobných údajov:
 Meno a priezvisko

 Rodné číslo
 Bydlisko
 Dátum narodenia
 Číslo cestovného preukazu

Telefóne číslo
 e-mail

Osobné údaje sa nezverejňujú.
Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim tretím stranám, resp. príjemcom:

• Prepravca
• Poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, resp. iných služieb

• Poisťovne

 

Osobné údaje budú poskytnuté do tretích krajín, v ktorých bude poskytnuté ubytovanie podľa programu zájazdu.

Objednávateľ je oprávnený v zmysle §28 Zákona o ochrane osobných údajov:
(1) Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Gadtours, s.r.o vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je objednávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

(2) Právo objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana objednávateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Objednávateľ na základe písomnej žiadosti má právo v Gadtours, s.r.o. namietať voči
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Gadtours, s.r.o. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa je oprávnená, Gadtours, s.r.o. je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Gadtours, s.r.o. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Gadtours, s.r.o., ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať Gadtours, s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Gadtours, s.r.o. je povinný žiadosti objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať objednávateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Gadtours, s.r.o. informuje objednávateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Gadtours, s.r.o. vydal rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke objednávateľa, alebo ak Gadtours, s.r.o. na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa.

(6) Ak objednávateľ uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom objednávateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis objednávateľa; kópiu zápisnice je Gadtours, s.r.o. povinný odovzdať objednávateľovi,

(7) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak objednávateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Novinky na rok 2018

 • Barcelona, Toledo, Zaragoza, Nice
  419 € Svetová zmrzlina u Fenochia Námestie Plaça d´Espanya El Pilar, Palaco de la Lonja
 • Barcelona a Provence
  369 € Mestá Azúrovej riviéry Prehliadka Barcelony Nice, Aix-en Provence
 • Cern, Ženeva a Mníchov
  145 € Laboratória Časticovej fyziky jazero s fontánou Jet d´eau Katedrála svätého Petra
 • Francúzska riviéra a Provensálsko
  330 € Francúzska noblesa španielsky temperament Nádherná architektúra
 • Berlín, Štrasburg a Europa park Rust
  209 € Moderná metropola Pôvabný Štrasburg Najadrenalínovejší park
 • Nádherná Barcelona, Spain
  399 € Španielsky temperament Nádherná architektúra Bohatá história mesta
 • 1